قوانین

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينههاي خدمات مــاده5 ـ حقــوق ورودي و هزينــه هــاي انجــام خــدمات بــدون توجــه بــه نــو يــا مسـتعمل بـودن كـالا طبـق مأخـذ مقـرر، بـه ترتيـب بـه وسـيله گمـرك يـا اشـخاص ارائهدهنده خدمت به پول رايج ملي وصول ميشود. تبصــره1ـــ در احتســاب جمــع وجــوهي كــه گمــرك بـ ...
انبارهاي گمركي مــاده 23ـــ منظــور از انبارهــاي گمركــي اعــم از انبــار مســقف، غيرمســقف و محوطـــه، امـــاكني اســـت كـــه بـــراي نگهـــداري كالاهـــاي ورودي و صـــدوري تأســيس و توســط مراجــع تحويــل گيرنــده كــالا اداره مــيشــود. هــر جــا ضــرورتهاي تجــاري ايجــاب نمايــد گمــرك اجــا ...
ماده ۱۴ ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري ...
اسناد و مدارک نقش مهمی در صادرات و واردات دارند. به خصوص در مورد واردات، در دسترس بودن اسناد حقوقی، صحت اطلاعات موجود در اسناد و همچنین به موقع ارائه کردن اسناد و ثبت درخواست های لازم برای ترخیص کالا از گمرک بسیار مهم است و در روند ترخیص کالا تاثیر مستقیم دارد. هر گونه تاخیر در ثبت یا عدم ...
مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت، قواعد کلی ثبت سفارش برای سال ۹۷ را ابلاغ کرد بر این اساس مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور و اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش ۳۰ روز تعیین شده است. در روش غیر بانکی 180 روز از تاریخ صدور ثبت سفارش وارد کننده مجاز به وارد کردن کالا به کش ...