مقالات

به منظور اخذ مجوز ورود و همچنین به دنبال آن اخذ مجوز ترخیص کالا،می بایست کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به کالای پزشکی در سامانه ورود و ترخیص اداره تجهیزات پزشکی ثبت گردد.در ادامه این روند پرونده ثبت شده به کارشناسان تجهیزات پزشکی ارائه می گردد.
به استناد قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس محترم شورای اسلامی افراد مجاز به ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره الزاماً باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های روان شناسی یا مشاوره باشند و از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره قبلاً پروانه اشتغال به ...
کارت بازرگانی:کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها بنام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی (ایرانی و غیر ایرانی) اشخاص حقوقی، صادر و پس از تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد.
ترخیصیه ( دستورتحویل یا اجازه تحویل ) سند یا حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبوردهنده است که از سوی متصدی حمل ویا نماینده وی به عنوان گمرک با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادرمی گردد.